Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, zo ook het Berechja College. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

Vertegenwoordiger van achterban
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Bevorderen openheid 
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school; 
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Reglement
Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school. De keuze van informatiemiddelen ligt bij de medezeggenschapsraad.

Samenstelling:
De samenstelling van de MR op het Berechja College is als volgt:
Oudergeleding:
Dhr. W. Kramer
Dhr. D. Smit
Dhr. R. Brands

Mevr. J. Zoer-ten Napel
 

Docentgeleding:
Dhr. S. Visser
Dhr. P. van Slooten
Mevr. E. Regterschot

Dhr. K.J. Post

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR van het Berechja College? Neem dan contact met ons op via de voorzitter: dhr. S. Visser.